فکر میکنم دارم به دوران اوجم برمیگردم که آب رو به هر نوشیدنی ای ترجیح میدادم