اگه این اتفاق بعدی توی زندگیم بیافته دیگه واقعا میتونم داستان زندگیمو بنویسم ، بیشتر شبیه قصه هاست چون