همه فقط میگن غصه نخور ، گفتنش چون خیلی راحته منم میگم