درسته احساساتم رو نشون نمیدم ولی جونم بهش وصل شده ...