پارتی پسفردا شب رو چه کنم :( من هرجایی که اکثرا جفت باشن برم دلم بدتر میگیره