این وضعیت دستمه :(
IMG_20160514_073543.jpg
واى :| ‎· Afarin
اوه اوه. تو هم رگت سخت پیدا میشه؟ ‎· Maryamss
@afarin08: لت و پار شدم :)) ‎· نازلی
@maryamss-4: آره خیلی وقتا ، ولی چند بار اخیر خیلی خوب بود این دفعه نمیدونم چرا همچین شدم ‎· نازلی
منم خیلی رگم بد پیدا میشه. همیشه همین طوریه وضع دستم ‎· Maryamss