خانومه گفت قبل از آزمایش آب زیاد بخور رگت راحت تر پیدا میشه