خدا دکتر فردا رو به خیر بگذرونه ، امیدوارم فقط بفهمم چی میگه :(
یا حداقل اون بفهمه من چی میگم :)) ‎· نازلی