گوجه سبزای اینجا شیرین شدن :( من گوجه سبز ترش میخوام