کاش یه کار راحت بتونم پیدا کنم ، هرچند میدونم توانش رو ندارم که بعدش 6 تا 10 شب میخوام برم کلاس