میخوام سعی کنم دیگه از خوراکی هایی که میخورم جایی عکس نذارم ، اگر فقط یک نفر هم ببینه و دلش بخواد برام ناراحت کننده ست