دلخوشیم تعبیر خوابمه ، خریدن یه لباس سبز ! آینده ای خوش