غروب که میشه حوصله هیچکس و هیچ کاری رو ندارم ، و مدام به این فکر میکنم که اگر محمد بود الان نهایت حوصله و اشتیاق رو داشتم که از سر کار برگرده خونه ....