درسته که آب خوبه ، ولی نمیفهمم چرا شبا موقع خواب یادم میاد آب بخورم ... تا صبح گرفتار میشم