به جرات میگم یکی از مهربونترین پدرشوهر ، مادرشوهر و خواهرشوهر دنیا رو دارم