جانا بغل من انقدر آرامش داره که همه متعجبن ، تا حالا کلی بغلم خوابیده در حالی که همه گفتن نمیخوابه !