داشتم از زندگی اون دختره که شوهرش 3 ساله توی حبس ه تعریف میکردم اشکم ریخت..گفت برای خودمون گریه میکنی یا اون؟ گفتم اون...