صبح ها همیشه چشمامو به زور باز میکردم و محمد رو جلوی آینه وقتی داشت موهاشو شونه میکرد نگاه میکردم ... دلم واسه همین چیزای ساده هم تنگ شده
مگه کجاست ‎- مستانه
@mastaneh: همسرم ایرانه من کانادام ‎- نازلی
@nazli1982: اخی ایشالا زودی بتونه بیاد پیشت ‎- مستانه
@mastaneh مرسی عزیزم ‎- نازلی