تا میاد بغضم بگیره به خودم تند تند میگم یاد اون دختره باش ..