عکس العمل مامانم عالی بود، تا دید محمد تیپ دومادی زده سریع تیپ منو از شلخته ی خوابالو به عروس تبدیل کرد :)) عین فیلما