یه رژ برداشتم و از وب به جای آینه استفاده کردم ، همون هم زدم رو گونه هام :))) مامان حرص میخورد ولی من خسته تر از اونی بودم که پاشم از جام