اگه پیتزا پرپروک با آب انار خودش رو دارین بخورین ، بدونید خوشبختین