جانا بغلم چرت میزد و براش لالایی میخوندم یهو چشمشو باز میکرد و بلند میخندید دوباره میرفت توی چرت ... سرشار از عشقه این بچه
باهام همخونی هم میکرد وسطاش ‎· نازلی