یه پیتزا هوس کرده بودم که مجبور شدیم کل خانواده رو مهمون کنیم :)) سعی کنم دیگه هوس نکنم لطفا
شوخی میکنم البته ‎· نازلی