شاید لوس باشه ولی دوست نداشتم کسی دیگه اسم همسرش محمد باشه حداقل توی فامیل نزدیک :(
:)))) ‎· Assal