خسته م از زنده بودن ولی حتی توان رفتن هم ندارم ، شرایط مزخرف