دلم نمیخواست چایی بخورم ولی چند روزه فقط چایی گرمم میکنه وسط کلاس