دلم نمیخواد از توی تخت بیام بیرون :( ولی خب امتحان فاینال رو کی بخونه پس ؟ فقط چند ساعت وقت دارم