میدونستم که توی انتخاب اسم خیلی سخت گیرم ، و الان فهمیدم محمد از من خیلیییی سخت گیرتره :))
حتی براش مهمه چه حروفی توی اسم باشه ! در این حد ‎· نازلی