هم شیرینی دانمارکی خریدم هم کالباس ایرانی ، من و این همه خوشبختی محاله
بالاخره بعد از یک ماه :دی ‎· نازلی