توی این هفته هربار به استادم سلام کردم فقط نگام کرد ... این استاد جدید نمیفهمم چشه