نرفتم کلاس که آرامش داشته باشم حالا همه استرسا اومده سراغم ... اینکه نکنه امروز امتحان داشتیم نه فردا :(