User avatar

اینکه پسردایی محمد دو روز مونده به عروسیش بهم مسیج زد و گفت جام توی عروسیشون خالیه خیلی برام ارزش داشت ...همش فکر میکردم دور شدم تموم شدم !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10