منم نسبت به اون وقتی که فرفر بسته شده فقط حدود 20 کیلو چاق شدم