منم هن.زم بازی می کنم ها فقط مرحله رو ببینید :دی
سرویسمون کردی تو فیس‌بوک با این ریکوئستات به مولا ‎- وحید معمولی
اعصاب نداریاااا ‎- Neda
هرچی وحید میگه ‎- Hadi.Yalin
برو داغون ‎- Neda