بستنی یا موند خونه مامانم اینا چیکار کنم حالا بدون بستنی؟:(
بخواب بلکه اون جوجه هم بخوابههه ‎· MaryaM
بدون بستنی؟ ‎· Neda