بستنی یا موند خونه مامانم اینا چیکار کنم حالا بدون بستنی؟:(
بخواب بلکه اون جوجه هم بخوابههه ‎- MaryaM
بدون بستنی؟ ‎- Neda