نمی دونم چه بیماری روانیی گرفتم دوست دارم به شدت یه آدم بی گناه رو انقد بزنم لت و کوبش کنم..گاهی یه جا نشستم یه نفر روبروم میشینه این حس توم تقویت میشه با چوبی چیزی بیفتم به جون طرف