چه خوبه اینجا، باز میتونم تمرینام رو بدم بهتون حل کنید :))