استخر آقایان نداریم؟ میلاد؟
فعلا حیاط نداره که توش استخر بزنیم :)) ‎- Parham
حاج مهدی :)) ‎- وحید معمولی
خدا رو شکر هنوز میلادم نداریم :)) ‎- soshyans
استخر هم زدن ‎- hadi
جدی؟ به این سرعت؟ :)) ‎- soshyans
جادی هم هست؟ ‎- soshyans
پدرام زد ‎- hadi
یکی از هویت های فرنیدفید همین استخره :)) ‎- Hamid6
منم اد کنید لطفن ‎- soshyans