استخر آقایان نداریم؟ میلاد؟
فعلا حیاط نداره که توش استخر بزنیم :)) ‎· Parham
حاج مهدی :)) ‎· وحید معمولی
خدا رو شکر هنوز میلادم نداریم :)) ‎· soshyans
استخر هم زدن ‎· hadi
جدی؟ به این سرعت؟ :)) ‎· soshyans
جادی هم هست؟ ‎· soshyans
پدرام زد ‎· hadi
یکی از هویت های فرنیدفید همین استخره :)) ‎· Hamid6
منم اد کنید لطفن ‎· soshyans