موسیقی هم نمی‌شه گذاشت
میشه بهزاد گذاشت یه نمونه ‎· وحید معمولی
به‌به آقا نیما ‎· Behzad
من سعی کردم ام‌پی۳ بذارم که نشد ‎· Nima
برای موسیقی از bandcamp می‌شه embed html گرفت گذاشت. باید دکمه μ رو بزنی ‎· Behzad
شرینگ هم نداره که ظاهرا ‎· farbod
انگار میشه اما سخته ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات