موسیقی هم نمی‌شه گذاشت
میشه بهزاد گذاشت یه نمونه ‎- وحید معمولی
به‌به آقا نیما ‎- Behzad
من سعی کردم ام‌پی۳ بذارم که نشد ‎- Nima
برای موسیقی از bandcamp می‌شه embed html گرفت گذاشت. باید دکمه μ رو بزنی ‎- Behzad
شرینگ هم نداره که ظاهرا ‎- farbod
انگار میشه اما سخته ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات