اندک اندک جمع مستان می‌رسند
خودت مستی. ما سالم سالمیم لنگ ظهری ‎- Makhmal
تو داغی حالیت نیست هنوز ‎- Nima