اندک اندک جمع مستان می‌رسند
خودت مستی. ما سالم سالمیم لنگ ظهری ‎· Makhmal
تو داغی حالیت نیست هنوز ‎· Nima