آیا کراوات نومیا صورتی بود؟
قرمز بود...تو چرا دیگه ‎· نومیا
شخم هم داره؟ ‎· HFarahani
ما حضوری دیپیم و صورتی بود ‎· Conformist
بلي بلي ‎· Seety
تو قرار آخر فرفر آورد همه از نزدیک دیدن :) ‎· hadi