آیا کراوات نومیا صورتی بود؟
قرمز بود...تو چرا دیگه ‎- نومیا
شخم هم داره؟ ‎- HFarahani
ما حضوری دیپیم و صورتی بود ‎- Conformist
بلي بلي ‎- Seety
تو قرار آخر فرفر آورد همه از نزدیک دیدن :) ‎- hadi