جای فرفری‌هایی که فوت شدن خالی
مگه چند نفر فوت شدن؟ من فقط یکی رو شنیدم :/ ‎- Narges
احسان ریشه یاب/گجمو/هرتکف/میراند ‎- جولیا پندلتون