جای فرفری‌هایی که فوت شدن خالی
مگه چند نفر فوت شدن؟ من فقط یکی رو شنیدم :/ ‎· Narges
احسان ریشه یاب/گجمو/هرتکف/میراند ‎· جولیا پندلتون