میلاد کره‌بز گردآلو نیومد؟ گفت شب میاد. اکانت فیکش فوژان رو هم میاره
داره ریشش رو می‌زنه. یه عکسم فرستاده از طرفش برارم تو استخر ‎· MohammadAli
مرگ برگ استقلالی های سولاخ ‎· Milad