اولین داوطلب بلاک هم اومد. حسرت نخ‌دندونی
چطوری ببم..این توبمیری از اوناش نیست ببم...دیگع باس بساطتو جمع کمی بری ‎· hasrat