جت‌لگ بیدارم کرده
مام که جت لگ نیستیم بیداريم ‎- Hamid6