به خاطر موکوم هم که شده باید یک مانیتور دیگه هم بخرم بذارم کنار این یکی