می‌شه یکیتون جای من بخوابه؟ من کار دارم. نمی‌تونم
من زیاد خوابیدم نصفش مال تو ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
الساعه ‎- بهنام
من جای خودم خوابم دیگه وسعم نمیرسه جای تو هم بخوابم ‎- Vivavida
من رفتم بخوابم. هوای دنیا رو داشته باشید که توی این چند ساعت بهم نریزه. با تچکر ‎- Nima
وایسا / من من ‎- رهــــــــرو™