ناهار نخوردم اما شام خوبی در خانه در انتظارم است. اف بر تو ای لوزر