#جونمادرتون دعوای خانوادگی رو نیارین توی اتوبوس. مخمون به گروه آموزشی جوکار رفت